Zoe Hales
Utah Valley University Orem UT USA
Stansbury High School Stansbury Park UT USA
2018