Sami Oblad
Brigham Young University Provo UT USA
Stansbury High School Stansbury Park UT USA
2018