Taylor Viertel
Utah Valley University Orem UT USA
Timpanogos Orem UT USA
2018