Ally Gomm
University of Utah Salt Lake City UT USA
Provo Provo UT USA
2019