Miley Houghton
Utah Valley University Orem UT USA
Salem Hills Salem UT USA
2018